Bedobozolni és visszajuttatni a földbe

Székelyudvarhely vendége lesz dr. Léderer András. Az energetikus pénteken fél öttől a városháza Szent István-termében az alternatív energiaforrásokról tart előadást. Lapunknak adott interjújában beszélt Földünk energetikai jövőjéről, arról, hogy mit jelent a világ első száz energetikusa közé tartozni, no meg arról a bizonyos cseresznyefáról…

Előadás megújuló energiákról Székelyudvarhelyen

 

– Teller Ede atomfizikusnál ta­nultam, aki sok mindenre meg­tanított. Magyarországon ta­nár­segéd lettem, és fegyel­mit kaptam, mert a megújuló e­nergiákkal foglalkoztam, ám to­vábbra sem hagytam abba a ku­tatásaimat, és ennek kö­szön­hetően két éve kineveztek e­gye­temi docensnek… Ezt nem tartom olyan nagy dolognak, hiszen az első hőszivattyút már 1896-ban elkészítették, én csak hamar észrevettem, hogy ez a jövő.

– Milyen magasra kell ma mász­nunk azért a cse­resz­nyé­ért? Hogyan is hangzik ez az elmélet?
– Az a gond, hogy ma már csak létrával lehet elérni azt a bizonyos cseresznyét. Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy addig, ameddig tele van a cseresznyefa cseresznyével, ad­dig mindenki a földön sétálva szedi le, de abban a pilla­nat­ban, ahogy fogyatkozik a föld­ről elérhető cseresznye, az em­bereknek magasra kell mász­ni. Az biztos, hogy ma már csak létrával lehet elérni, és az a legborzasztóbb, hogy mi­nél magasabban van, annál drá­gább lesz a cseresznye. Az ü­zemanyagárak az égbe szöktek, hihetetlenül értékessé váltak. Látjuk, hogy Oroszország egy­etlenegy puskalövés nél­kül nagyhatalom lett a gáznak és az olajnak köszönhetően.

– A padlófűtéstől a napkol­lektor szerelésén át a lég­ka­zá­nok telepítéséig számos in­no­váció fűződik az Ön nevéhez. Ú­jabban min dolgozik?

– Dolgozom valamin, csak az a gond, hogy egyelőre majd­nem mindenki azért jön ho­z­zám, hogy megtudják, hon­nan lehetne olcsó energiát nyerni, hogyan lehetne olcsóbban fűteni, pedig meggyő­ző­désem, hogy nem ez a probléma. Azzal kellene foglalkozni, ho­gyan lehetne becsomagolni és visszajuttatni a földbe azt a ren­geteg energiát, ami a föld fel­színe fölött van. Jelenleg a leg­nagyobb probléma, hogy a na­gyon sok fölösleges ener­giát, ami már fönn van, ho­gyan, mi­lyen módon lehetne be­do­bo­zolni és visszatenni a földbe.

– Milyennek találja tér­sé­günk megújuló energiaforrás-használatával kapcsolatos hozzáállását?

– Még nem voltam Szé­kely­földön, de hogy őszinte le­gyek, nagyon nem is érdekel, hogy mit gondolnak. Meggyő­ző­dé­sem, hogy amivel fog­lal­koz­ni kell, az teljesen füg­getlen attól, hogy kinek mi a véleménye. Amikor ta­nár­segéd­ként fegyelmit kaptam, ak­kor is azt csináltam, amit úgy éreztem, hogy csinálnom kell. Most sem nagyon érdekel, hogy kinek mi a véleménye. Meg­győződésem: a feladatot meg kell oldani.

– Mit jelent a világ száz leg­jobb energetikusa közé tartozni?

– Megszámoltam: ötvenhe­ten voltunk két évvel ezelőtt a világ első száza között. Va­ló­já­ban ez azért jó, mert az úgy­nevezett első száz évente egy hetet van együtt, és azért is jó, mert nagyon sok szakma­be­livel tarthatom a kapcsolatot.

– Hogyan látja földünk e­ner­­ge­tikai jövőjét?

– Egyre inkább kiválasztódik az a réteg, amelyik rájön arra, hogy a Földet nem pusztítani, hanem gyógyítani kell. Meg­győ­­­ződésem, hogy ezt a kor­szakot, amiben ma élünk, száz év múlva Kánaánnak fogják hív­­ni, mert ez volt az az idő­szak, amikor lehetett repülő­vel, ha­jóval, autóval utazni. Saj­nos ezt sokkal több kézzel her­dáljuk el, mint ahánnyal ren­del­kezünk. Ha rajtam múl­na, csak hőszivattyúkat és a­tom­e­rőműveket telepítenék, sze­­rencsére elektromos ára­mot újra tudunk termelni még ezer évig.


Névjegy

Dr. Léderer András energetikus és épületgépész. Célja mindenből hasznos hőt kipréselni. 1980-ban Los Angelesben tanult és dolgozott, 2002-ben az angliai Sunmaker szakmai lap a világ száz legjobb energetikusa közé választotta. 1983-ban hozta létre a ma már Európa-szerte ismert vállalkozását, a Thermo Kft-t. A cég tervezte és vitelezte ki Magyarországon a legtöbb nap- és földenergiával működő épületet, ugyanakkor külföldön is sikeres munkákat végez. Érdekes ötleteiről, terveiről, elméleteiről a www.hoszivattyu.org honlapon olvashatunk.
Léderer András pénteki előadásában elsősorban a hallgatóság érdeklődését igyekszik kielégíteni. A rendezvény szervezője a Brothador Kft.,
partnere a Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat.

 

 

Forrás: szh.ro

 

vissza a főoldalra a Bedobozolni és visszajuttatni a földbe aloldalról